Chừng nào vẫn còn cà phê trên thế giới, sao có thể quá tệ được chứ!
As long as there was coffee in the world, how bad could things be!